Herplaatsing

Herplaatsing

Als u een hond in huis wil nemen en wilt dat NBCC u daarin helpt, vul dan het formulier Herplaatser (vraag) in.
Kijk dan eerst op pagina Herplaatser (aanbod)

Soms zijn er redenen om juist afstand te doen van uw Bearded Collie. NBCC wil zo nodig daarin bemiddelen.

Als u als lid van de Nederlandse Bearded Collie Club uw hond wilt laten herplaatsen, neem dan als eerste zo snel mogelijk contact op met de fokker van uw hond. De fokker is in eerste instantie verantwoordelijk voor de door hem/haar gefokte beardie. Kan of wil deze u niet helpen, dan kunt u ons benaderen.

Voor het formulier afstandsverklaring, zie pagina Afstandsverklaring, opgeven via het formulier Herplaatsing (aanbod).

Om de hond te laten herplaatsen via de Nederlandse Bearded Collie Club, is een stamboom, eigendomsbewijs en gezondheidsverklaring vereist.
Neem voor meer info contact op via mail. (Bettie Steenis)

Herplaatsingsreglement

Artikel 1
1.1 Van de noodzaak tot de herplaatsing van een Bearded Collie wordt door de eigenaar in eerste instantie de fokker in kennis gesteld.
1.2 De fokker spant zich in om voor deze Bearded Collie een goed tehuis te verwerven.

Artikel 2
Indien de fokker niet in staat is gebleken om voor de te herplaatsen Bearded Collie een goed thuis te vinden, neemt de eigenaar contact op met het bestuurslid dat met de herplaatsingen is belast. Het bestuurslid dat de herplaatsingen regelt, neemt voor nadere informatie contact op met de fokker.

Artikel 3
3.1 De overdracht van de Bearded Collie is een handeling waarvoor het bestuur geen enkele verantwoordelijkheid draagt, met als mogelijke uitzondering en situatie bedoeld onder 4.1.
3.2 Bij de overdracht dienen alle bescheiden die behoren bij de Bearded Collie, zoals de stamboom, eigendomsbewijs en/of het hondenpaspoort, entingsboekje, in handen van de nieuwe eigenaar te worden gesteld.

Artikel 4
4.1 In geval van calamiteit kan tussen het betrokken bestuurslid en de eigenaar die afstand wil doen, een afzonderlijke regeling getroffen worden.
4.2 Deze afzonderlijke regeling betreft de tijdelijke opname in een pension, de regeling van de daarmee verband houdende kosten, alsmede het zekerstellen van de in artikel 3.2 genoemde papieren.

Artikel 5
5.1 Het bestuurslid dat is belast met de herplaatsing legt in de bestuursvergaderingen verantwoording af over zijn handelen. Jaarlijks legt hij/zij verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
5.2 De penningmeester vermeldt inkomsten en uitgaven op grond van dit reglement afzonderlijk in de financiële administratie.

Besluit genomen op de bestuursvergadering dd 1 april 1999.

SideMenu