Pupinfo-voorwaarden

Voorwaarden Pupinfo

Begrippen:

Pupinformatie: wordt gedaan door een daarvoor benoemd bestuurslid.
*)   Fokkers: hiermede wordt bedoeld fokkers, die ook lid zijn van de NBCC
**)   Nederlandse Bearded Collie Club wordt verder genoemd als NBCC
***)  Raad van Beheer wordt verder genoemd als RvB
+)   BCN is het Bearded Collie Nieuws

*) Fokkers, die lid zijn van de **) NBCC kunnen hun nest aanbieden voor pupinformatie, mits de pups/te verwachten pups zijn gefokt volgens de regels van het fokbeleid van de NBCC.
Onder pupinformatie wordt verstaan dat de NBCC aan gegadigden voor de aankoop van een Bearded Collie, desgevraagd namen en adressen van fokkers verstrekt met een beschikbaar nest. Fokkers komen voor pupinformatie in aanmerking, indien zij tenminste twee jaar lid zijn van de NBCC en binnen Nederland woonachtig zijn. Indien een teef van een fokker haar nest bij iemand anders krijgt, dan gelden alle regels welke genoemd worden in het NBCC-fokreglement en de NBCC-pupinformatie ook voor degene op wiens adres de teef haar pups geboren zijn en zich de pups bevinden. Pupinformatie wordt niet gegeven als diegene geen lid is van de NBCC.
Als een in het buitenland woonachtige Nederlandse fokker zich weer in Nederland vestigt en, aantoonbaar, lid is geweest van een buitenlandse zustervereniging, dan tellen de jaren van dat lidmaatschap mee. Deze fokker zal zich wel moeten conformeren aan de regels van de NBCC en ook weer lid worden van de NBCC.

Om in aanmerking te komen voor pupinformatie dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Voor pupinformatie komen slechts in aanmerking nesten die aan het fokreglement van de NBCC voldoen.

2. De fokker dient een kopie van het dekbericht aan de RvB binnen drie weken naar de pupinformatie van de NBCC te sturen. Als deze stukken te laat bij de pupinformatie binnen zijn, wordt het nest niet gepubliceerd; noch bij de geboorteberichten in het BCN, noch op de website van de NBCC. Alle dekberichten zullen op de website NBCC vermeld worden. Zodra de geboorte heeft plaats gevonden wordt een volledig NBCC- geboorteformulier ingevuld en opgestuurd naar de pupinformatie.

3. De fokker moet per levende pup (levend één week na de geboorte) € 7,50 afdragen aan de NBCC, ongeacht of er pupinformatie wordt aangevraagd. Het gehele bedrag dient binnen 10 dagen na de geboorte van het nest te zijn overgemaakt. Indien dit niet is gebeurd, dan gelden de sancties zoals genoemd in het fokreglement art. 8.3

4. Indien de fokker van het nest niet langer de pupinformatie van de NBCC nodigt heeft, behoort de fokker dit onmiddellijk te melden bij de pupinformatie. De fokker moet regelmatig, maar minstens eenmaal per week, per e-mail of schriftelijk contact houden met de pupinfo.

5. Het bestuur zal pupinformatie weigeren indien:
   5.1 niet aan de fokvoorwaarden van de NBCC wordt voldaan.
   5.2. er gedurende de periode, waarin de informatie wordt gevraagd voor een aangemeld nest, de fokker tevens een nest heeft dat niet aan de fokvoorwaarden van de NBCC voldoet.
   5.3. fokkers worden niet bemiddeld als er meer dan 3 nesten per jaar gefokt worden, ook als die van een ander ras zijn; of op hetzelfde adres onder een andere kennelnaam; of door een andere eigenaar gefokt worden. Echter, de afdracht van het puppengeld blijft van toepassing.
   5.4. de fokker heeft gehandeld in strijd met artikel 4 van het fokreglement van de NBCC, alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de RvB en deswege disciplinair gestraft is.
   5.5. In geval van een schorsing van een fokker.
      a. Betreft de schorsing een lid en/of gezinslid en is één van hen fokker, of zijn ze allebei fokker, dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op de pupinfo van de NBCC. Tot aan het einde van de schorsing worden zij niet genoemd op de fokkers- en/of dekreuenlijst en de geboorte van een nest wordt niet gepubliceerd; noch op de website, noch in het Bearded Collie Nieuws.
      b. Betreft de schorsing een lid en is zijn/haar partner gezinslid, dan is het mogelijk dat het gezinslidmaatschap van een van beide omgezet kan worden in een lidmaatschap. Een uitzondering hierop is als het om een fokker gaat. In dat geval zijn beide leden tot aan de schorsing uitgesloten van alle rechten die aan het lidmaatschap van de NBCC verbonden zijn en kan er ook geen aanspraak gemaakt worden op pupinfo.
      c. Mocht de ledenvergadering besluiten dat de schorsing wordt opgeheven, dan komen alle rechten van de NBCC weer aan beide leden toe.

6. Het bestuur heeft het recht om een nestcontrole bij de fokker uit te voeren. Het bestuur zal in voorkomende gevallen een bestuurslid of leden uit haar midden daarvoor aanwijzen.

Het besluit tot wijziging is genomen op de ALV dd. 29 maart 2014 en treedt in werking per 30 maart 2014.

SideMenu